Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

12/03/2018

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie oraz przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska otrzymanej od strony ukraińskiej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamierzenia,

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

przedmiotowej dokumentacji w języku polskim i angielskim w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (85) 740 69 81 wew. 21, w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.p1/ w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje społeczeństwo o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją, jak również o możliwości składania do niej uwag i wniosków w formie pisemnej na adres — Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro. bialys tok@rdos. gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), w terminie 30 dni, tj. od dnia 12 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. włącznie.

Załącznikipobrań
file typ Treść obwieszczenia 472,4 KB 88